Verejné obstarávanie ako nedeliteľná časť ekonomiky

Neoddeliteľnou súčasťou fungujúcej trhovej ekonomiky je verejné obstarávanie. To predstavuje proces, pomocou ktorého dochádza k obstarávaniu zdrojov pre danú krajinu. Zdroje však môžu byť obstarané len za určitých podmienok. Jednou z podmienok je to, aby bol poskytovateľ zapísaný v register partnerov verejného sektora. Aké ďalšie predpoklady v prípade verejného obstarávania musia byť splnené?

audit

Ako proces verejného obstarávania funguje?

Samotné verejné obstarávanie sa skladá z viacerých krokov. Hneď na začiatku je vyhlásená forma, akou sa verejné obstarávanie bude uberať. Najčastejšie sa jedná o verejnú súťaž, avšak druhov verejného obstarávania je mnoho. Ak sa verejné obstarávanie vyhlási, prihlásiť sa do výberového konania môže len ten, kto je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V tomto zozname sa uvádzajú všetky osoby, ktoré majú záujem poskytnúť štátu určitý druh obstarávania. Môže sa jednať o konkrétnu vec, dielo alebo službu. Do tohto zoznamu sa však dostanú len tí, ktorí splnia prísne podmienky. Avšak ani v prípade, ak sa osoba do tohto registru dostane, nemá ešte súťaž vyhranú. Každá súťaž sa riadi prísnymi pravidlami a spravidla sa do nej prihlási viac uchádzačov. Ak je uchádzač úspešný, môže vyhrať. Ako však už bolo spomenuté, musia však by splnené všetky podmienky. Nakoľko sa jedná o zdroje z verejných financií, musí byť verejné obstarávanie prísne kontrolované. V praxi sa tiež stretávame aj s tým, že cena za poskytnutú službu je oveľa vyššia, než štandardne.

Takýmto situáciám sa však snažia zabrániť, nakoľko verejné obstarávanie by stratilo zmysel. Na verejné obstarávanie dohliada Úrad pre verejné obstarávanie. Ten má na starosti napríklad aj vyhlasovanie verejného obstarávania, určovanie podmienok, za akých sa bude obstarávanie riadiť a v neposlednom rade dohliada aj na to, aby sa nekonala korupcia. Dôležité je tiež spomenúť aj to, že verejné obstarávanie má určité finančné limity. Nakoľko sa na verejné obstarávanie vyčleňujú prostriedky zo štátneho rozpočtu, je potrebné vykonávať nad týmito financiami pravidelný dohľad.

webové stránky

Verejné obstarávanie predstavuje tú časť ekonomiky, ktorá dokáže byť pre danú krajinu prínosom. Potrebné však je to, aby boli splnené všetky podmienky v čo najlepšej viere. Ak sa chcete o verejnom obstarávanie dozvedieť viac, na internete je dnes už mnoho dostupných zdrojov. Navštívte teda stránkuhttps://www.easystart.sk/, kde nájdete mnoho cenných informácií, ktoré vám určite pomôžu!