Spájkovanie ako priemyselná činnosť – poznáte jeho prínos?

Ak potrebujete spojiť kovové predmety pomocou iného kovu do jedného materiálu, použijete spájkovanie. Výsledkom spájkovania je spoj, ktorý vzniká roztavením spájky do stavu kvapalného a jej priľnutiu k inému kovu. Spájkovanie možno inak nazvať aj letovanie a základným materiálom, ktoré vám budú pri tomto procese nápomocné sú spájky a spájkovačka. Kvalitné spájky vám prácu uľahčia a súčasne dokážu zvýšiť aj kvalitu prevedenej práce.

pájkování

Proces spájkovania ovplyvňuje mnoho faktorov


Spájkovanie sa najčastejšie používa v elektrotechnike a v strojárstve, kde dochádza k spájaniu súčiastok do jedného celku. V elektronike patrí medzi jednu z najdôležitejších činností, kde sa vodivo spája a jednotlivé súčiastky sú mechanicky upevňované na dosku plošných spojov. V elektrotechnickom priemysle dochádza v prípade hromadnej výroby k metóde spájkovania vlnou. V strojárstve sa používa ako alternatívna metóda zvárania. Oproti ostatným činnostiam sú výsledkom spájkovania materiály, ktoré sa spájajú do jedného celku, avšak nedostanú sa až do procesu tavenia – zachovávajú si svoje základné vlastnosti, ktorých kvalita nie je vďaka nadmernému teplu porušená. Materiály sú aj naďalej charakteristické magnetickými a elektrickými vlastnosťami. Spájkovanie predstavuje súčasne proces, ktorý umožňuje spájať rôzne materiály, nezáleží pritom na ich vlastnostiach. Niektoré materiály sú charakteristické ťažkou taviteľnosťou, avšak spájkovanie umožňuje spracovať aj takéto materiály. Ako nevýhoda sa môžu javiť zložité tvary spojov, avšak kvalitné spájky a správna spájkovačka vám tento proces značne zjednodušia.

pájkovač

Kvalitné spájky pre spájkovanie


Dvoma základnými pomôckami pri spájkovaní sú spájky a spájkovačka. Spájkovačka predstavuje nástroj, ktorý umožňuje taviť kovy a spájať ich s pôvodným materiálom do jedného celku. Pri procese spájkovania dochádza k nahriatiu spájky, ktorá sa následne roztaví a spojí sa vďaka spoju k pôvodnému materiálu. Po vychladnutí sa spájka stane pevným mechanickým spojením. Predstavuje tiež prídavný materiál, ktorého hlavnou úlohou je vyplniť vzniknutú medzeru medzi materiálom a vytvoriť jeden celok. Pri spájkovaní je dôležitý teplotný bod tavenia, na základe ktorého možno tento materiál rozdeliť do dvoch základných skupín – mäkké a tvrdé spájky. Mäkké spájky sú charakteristické teplotou tavenia do 450 stupňov a najčastejšie sa jedná o cínové a rôzne špeciálne spájky. O tvrdých spájkach možno hovoriť vtedy, ak sa používajú pre spájkovanie ľahkých kovov a ich teplota tavenia je nad 450 stupňov.

Spájkovaním možno vyrobiť rôzne predmety. Ak aj vy hľadáte kvalitné spájky a chcete si byť istý, že vami prevedená práca bude kvalitná, navštívte stránkuhttps://www.interweld.sk/, kde nájdete širokú ponuku nástrojov na spájkovanie, ale aj na zváranie.