Čo je to podnikanie a čo sa s tým spája?


Podnik je samostatná hospodárska jednotka, ktorá využívaním výrobných činiteľov vyrába výrobky alebo poskytuje služby určené na predaj. Je to základný článok ekonomiky. Podnik je podľa obchodného zákonníka súhrn: hmotných zložiek, nehmotných zložiek, osobných zložiek. Hmotné: majetok + majetkové práva, nehmotné: obchodné meno, povesť, ochranná značka, osobné: štruktúra a kvalifikácia zamestnancov.

analýza

Základné právne normy v oblasti podnikania
Obchodný zákonník
Živnostenský zákon
Občiansky zákonník

Základné znaky podniku
Právna subjektivita: podnik je právny subjekt, čo znamená, že má právo vykonávať právne úkony vo vlastnom mene a je zodpovedný za plnenie svojich záväzkov. Môže uzatvárať zmluvy s inými subjektmi a nesie zodpovednosť za dodržanie záväzkov z týchto zmlúv. FO nadobúda právnu subjektivitu dovŕšením veku 18 rokov a PO zápisom do obchodného registra.
Podľa základných právnych noriem týkajúcich sa podnikania, definícia podnikania znie: Je sústavná nepretržitá činnosť, uskutočňovaná podnikateľom, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, s cieľom dosiahnuť zisk. Všetky podmienky musia byť splnené naraz – súčasne.

agentura

Podnikateľmi môžu byť:
FO alebo PO – podnikateľské subjekty – subjekty podnikania. Fyzická osoba (FO) – je každý človek ako prirodzený nositeľ práv a povinností. Spôsobilosť podnikať nadobúda dovŕšením veku 18 rokov. Právnická osoba (PO)- je každý, kto má práva a povinnosti a nie je pri tom fyzická osoba. POsú podniky – spoločnosti vytvorené viacerými FO. Vznikajú zápisom do obchodného registra (OR).

Obchodný register (OR):
Je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľského subjektu. Vedie ho registrový súd stanovený zákonom. Do OR môžeme nahliadnuť na stránke – www.or.sr.sk. Do OR sa zapisujú tieto údaje: obchodné meno – firma – názov, meno + priezvisko + bydlisko FO, ktoré založili PO, predmet podnikania, sídlo firmy, právna forma, IČO, výška základného imania, výška vkladov spoločníkov, orgány spoločnosti a ďalšie údaje.

Podnikateľom podľa obchodného zákonníka je: osoba zapísaná v OR, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia, podľa osobitných predpisov ( napr. lekári,… ), FO, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
Obchodné meno: je obchodný názov, ktorým sa podnikateľ odlišuje od ostatných podnikateľov a pod ktorým vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Obchodné meno môže mať podobu: A. fyzické osoby – 1. meno + priezvisko, 2. – meno + priezvisko + predmet podnikania, B. – právnické osoby – 1. názov + právna forma.

Základné povinnosti podniku a podnikateľa sú:
viesť účtovníctvo
platiť dane
chrániť životné prostredie
dodržiavať zákony

porada
 
Základné právne formy podnikania v SR sú tieto:
1. živnosti
2. obchodné spoločnosti
3. družstvá
4. osobitné formy podnikania – tichá spoločnosť – združenie osôb za účelom spoločného podnikania

Čo je to podnikanie a čo sa s tým spája?
Ohodnoťte příspěvek